Etický kódex

Prečítajte si etický kódex, ktorým sa členovia BTL riadia.

PREAMBULA 

Občianske združenie BTLka sa v zmysle svojich stanov, rešpektujúc medzinárodne uznávané zásady eventovej praxe, všeobecné etické princípy a s cieľom

 • dodržiavať ľudské práva, najmä právo na slobodu prejavu a tlače,
 • zaručiť práva jednotlivcov na pravdivé a nezavádzajúce informácie,
 • poskytovať služby a realizovať projekty pre klientov profesionálne, lojálne a čestne,
 • zabezpečiť zdržanie sa zastupovania klientov v prípade konfliktu záujmov a zachovanie diskrétnosti,
 • chrániť korektné kolegiálne vzťahy medzi členmi BTLka

uznieslo na tomto etickom kódexe:

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

1) Tento etický kódex upravuje povinnosti člena BTLky pri poskytovaní svojich služieb vo vzťahu

 1. ku klientovi,
 2. k ostatným členom BTLka,
 3. k spoločnosti,
 4. k BTLka,
 5. k dodávateľom.
Čl. 2
Povinnosti člena BTLky vo vzťahu ku klientovi

1) Hlavnou úlohou  člena BTLKy v pozícii poskytovateľa služieb je pomáhať klientovi budovať jeho dobré meno, značku a realizovať  pre neho projekty  či poskytovať  iné služby rešpektujúc požiadavky klientov s ohľadom na ich vnútrofiremnú kultúru.

2) Člen BTLky v pozícii poskytovateľa služieb:

 1. stanoví spolu s klientom ciele a očakávania,
 2. definuje ciele a formy komunikačných aktivít a možnosti ich naplnenia,
 3. navrhne také riešenie, ktoré je z hľadiska nákladov efektívne, potrebnej kvality a uskutoční ho až na základe podmienok odsúhlasených klientom,
 4. preukáže voči klientovi dôveru; informácie, ktoré získa, považuje za dôverné a nie verejne známe a akceptuje, že nepreniknú k tretej strane bez súhlasu klienta,
 5. môže pracovať  pre klientov, ktorí sú v konkurenčnej pozícií, avšak musia klienta o tejto skutočnosti informovať. Zároveň sa zaväzuje, že nebude konať v konflikte záujmov voči tretím stranám (dodávateľom, či klientom).
 6. môže, ale nemusí prijať akúkoľvek zákazku, pričom jeho rozhodnutie je čisto subjektívne, na základe firemnej politiky poskytovateľa,
 7. nesmie vedome, alebo z nedbanlivosti poškodiť dobré meno klienta,  
 8. musí zabezpečiť  bezpečnosť  všetkých pracovných záznamov, ktoré sa akokoľvek dotýkajú klienta,
 9. sa musí riadiť pri všetkých činnostiach etickými zásadami a štandartami riadenia,
 10. sa zaväzuje neuzatvárať  kartelové resp. iné podobné dohody a nepodnikať  kroky   deformujúce voľný trh,
 11. sa zaväzuje zdržať sa správania, ktoré by mohlo byť interpretované ako korupčné.
Čl. 3
Povinnosti člena BTLky k ostatným členom

1) Člen BTLky vo vzťahu k ostatným členom:

 1. je povinný správať sa čestne a dodržiavať zásady dobrých mravov,
 2. sa zaväzuje, že nebude znevažovať  konkurenčné spoločnosti a nebude šíriť  nepravdivé a neopodstatnené kritiky voči nim ani inak verejne hanobiť  konkurečné schopnosti iných spoločností.
Čl. 4
Povinnosti člena BTLky k spoločnosti 

1) Člen BTLky:

 1. je zodpovedný spoločnosti, že pri poskytovaní svojich služieb rešpektuje, zachováva a rozvíja hodnotový systém spoločností, chráni prírodné a kultúrne dedičstvo spoločnosti,
 2. vykonáva svoju profesiu tak, aby prispieval k zlepšovaniu životných podmienok a životného prostredia,
 3. dodržiava v svojej  činnosti právne predpisy v oblasti  ľudských práv najmä nediskriminácie z dôvodu rasy, etnicity, národnosti, veku, pohlavia, rodu, náboženstva, sexuálnej orientácie, či zdravotného postihnutia,  
 4. nesmie vykonávať  činnosť , ktorá je v rozpore so zákonom alebo záujmami spoločnosti a je povinný vyhnúť sa akémukoľvek spôsobu korupčného správania.
Čl.5
Povinnosti člena BTLky smerom k BTLke

1) Člen BTLky je povinný:

 1. presadzovať záujmy BTLky na verejnosti,
 2. nešíriť informácie označené za dôverné o ktorých sa dozvedel v súvislosti s aktivitami BTLky,
 3. dodržiavať tento etický kódex,
 4. podávať vysvetlenie BTLky v prípade sťažnosti podanej na jeho činnosť,
 5. podrobiť sa disciplinárnemu konaniu v prípade porušenia etického kódexu.

2) Podrobnosti o jednotlivých zavineniach ako aj proces disciplinárneho konania upravuje špecifický predpis
 

Čl.6
Povinnosti člena BTLky k dodávateľom:

1) Člen BTLky:

 1. sa zaväzuje s dodávateľmi spolupracovať v duchu bežnej obchodnej praxe
 2. sa zaväzuje mať s dodávateľmi vždy vysporiadané vzájomné záväzky v zmysle vzájomných dohôd.
Čl. 7
Záverečné ustanovenie

1) Tento etický kódex nadobúda účinnosť dňom 12.9.2011.

Miesto a dátum: Bratislava, 12.9.2011

Podpis predsedu výkonnej rady BTLky